چند گام ساده تا فروش کتاب شخصی موجود در خانه...

تایید توسط مدیر سایت

خرید کتاب توسط کاربران سایت

اگر کتاب خوبی داشته باشید که سالم و تمیز باشد خیلی زود می توانید آنرا بفروشید.
بعد از تایید خرید توسط مشتری، ما مراحل بعدی را برای نقل و انتقال کتاب انجام خواهیم داد! شما از این بابت نگران نباشید.

چند گام ساده برای اهدای یک کتاب خوب...

تایید توسط مدیر سایت

دریافت در نزدیک ترین مسجد محل شما

دریافت کتاب توسط کاربران سایت

با توجه به موضوع کتاب شما چنانچه کاربری به کتاب نیاز داشته باشد، برای وی ارسال خواهد شد.